Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Επιμόρφωση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων για Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής


Mε την από 14/1/2013 κοινοποίηση οδηγιών προς τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου για εφαρμογή της νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π. οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/ 8-10-2012) που στόχο έχει την εναρμόνιση της Υγειονομικής Νομοθεσίας με τον Καν. ΕΚ 852/2004, στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τελική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, απαιτείται συμμόρφωση στις αρχές του HACCP βάσει των διαδικασιών και αρχών του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP θα πρέπει να είναι οι εξής:
·   οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης.
·   ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
·   από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
·   τα αρτοποιεία
·   οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.
Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της μελέτης (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση. Όμως κατά τον έλεγχο της γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία, θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές του HACCP και η  εφαρμογή του Συστήματος HACCP με τα αντίστοιχα αρχεία σε χρήση (εκπαίδευσης προσωπικού από πιστοποιημένη δομή, καθαριότητας, απολυμάνσεων - μυοκτονιών, προμηθευτών αυλών, νερού, θερμοκρασιών) βάσει των διαδικασιών του συστήματος, η οποία και θα πρέπει να  επιδεικνύεται πλέον στον οποιοδήποτε έλεγχο των Αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να επιμορφώσουν όλο το προσωπικό τους, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης (από πιστοποιημένη δομή του ΕΚΕΠΙΣ, και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ), από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συνεχίζοντας την δραστηριοποίηση του στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής μας προτίθεται να υλοποιήσει, για την άμεση κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων, δεκάωρα περίπου σεμινάρια στην περιοχή του Αγρινίου το προσεχές διάστημα  (από Ιούνιο), με πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ από την περιοχή μας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπλήρωση αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ.Φωτεινή Πετίνη στα τηλ. 26410 33007-26410 54550. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου