Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

"Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18-24 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ανακοινώνει ότι θα ΑΡΧΙΣΕΙ την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18-24 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Για την ομάδα ωφελούμενων ΑΕΙ ΤΕΙ η διάρκεια θα είναι  80 ώρες θεωρία (σε πιστοποιημένη αίθουσα) και 420 ώρες πρακτική άσκηση που θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και 240 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης), σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Νομού. Η διάρκεια  της πρακτικής άσκησης στο σύνολό  της (α΄και β΄φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Για την ομάδα ωφελούμενων Υποχρεωτικής / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας η διάρκεια θα είναι 120 ώρες θεωρίας (σε πιστοποιημένη αίθουσα) και 380 ώρες πρακτική άσκηση που θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και 200 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης), σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Νομού. Η διάρκεια  της πρακτικής άσκησης στο σύνολό  της (α΄και β΄φάση) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ανέργους οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση και έχουν επιλεγεί.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται 
α) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ  σε 2410€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1930€ συνολικά, στο επίδομα της πρακτικής άσκησης (830€ για την α΄φάση και 1100€ για τη β΄φάση) και 

β) για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής /Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  το σύνολο των μεικτών ανέρχεται σε 2240€(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 720€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1520€ συνολικά, στο επίδομα της πρακτικής άσκησης (720€ για την α΄ φάση και 800€ για τη β΄ φάση).

Οι  ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στην παρούσα δράση θα πρέπει να  είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ωφεληθούν:
•Ενδεικτικός αριθμός  επιταγών κατάρτισης  Απόφοιτων Πανεπιστημίου / ΤΕΙ : 234 άτομα
•Ενδεικτικός αριθμός  επιταγών κατάρτισης Απόφοιτων Υποχρεωτικής,  Δευτεροβάθμιας  &  Μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης : 702 άτομα

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου