Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Το Κε.Δι.Βι.Μ2 Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ «ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» σας ενημερώνει για τη νέα Δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής". Η δράση έχει στόχο την ενίσχυσή των ανέργων μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά από 01/12/2016-30/12/2016

Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 120 ώρες & της πρακτική άσκησης είναι 500 ώρες, η οποία θα γίνει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβεί τους 5 μήνες.  Οι άνεργοι μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιλέγουν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η κατάρτιση σε 10 κλάδους αιχμής της οικονομίας, όπως Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα-ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός τομέας και Βιομηχανία.

Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στα 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι γεννημένοι από 01/01/1953 έως 31/12/1987, έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή ΙΕΚ, ή Πτυχιούχοι ΑΕΙ / AΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2641054550,2641056960 ή προσέλθουν στο γραφείο μας (Αναστασιάδη 12, 2ος όροφος) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού (Φορολογικό Έτος 2015- συνολικό δηλωθέν εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Γ1)
  3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
  4. Φωτοτυπία Απολυτήριου ή Φωτοτυπία Πτυχίου.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής Εμπειρίας. 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρία. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι 100 ένσημα ή διάρκεια έργου 100 ημερών αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Για τα λοιπά επαγγέλματα, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 300 ένσημα για τους μισθωτούς και 12 μήνες επαγγελματική  δραστηριότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (η οποία προκύπτει από την ασφάλισή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα). 

      6. Αποδεικτικό τυχών αναπηρίας σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασίας. 

Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται από την κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας  Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

   7. Αποδεικτικό τυχών αναπηρίας προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

   8. Αποδεικτικό  του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα): Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται με την ύπαρξη του εγγράφου που αναφέρεται ως "Αποτέλεσμα Αίτησης", το οποίο εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης".


Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Α΄κύκλος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας (μεταξύ των οποίων και το ΑΓΡΙΝΙΟ) οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης στην συνεδρία Συμβουλευτικής που έκαναν στον ΟΑΕΔ, για την έκδοση του παραπεμπτικού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).
Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί εντός ωρών εργασίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 250 ωφελούμενοι στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο μητρώο ωφελούμενων ανά Δήμο, στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr  και στην συνέχεια ενεργοποιούν την Επιταγή Κατάρτισης, σε πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ 2 της επιλογής τους.
Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται κυρίως στο Αγρίνιο και αποκλειστικά στην Αιτωλοακαρνανία από το 2008, ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ να συνεργαστείτε μαζί του, εκμεταλλευόμενοι την μακροχρόνια εμπειρία του στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων τόσο σε θέματα κατάρτισης, όσο και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων.

Πληροφορίες :  Σταθερό 26410 54550, Κινητό 6940555511 , e-mail: info_karakostas@otenet.gr

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016


Το ΚΕΚ  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ, έχοντας ως στόχο τη πολυετή συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

Η πολυετής συνεργασία μας με έμπειρους εισηγητές σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον τόπο μας.
Οι επιχειρήσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους με ΙΚΑ και σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πάνω από 25 άτομα.

 Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 32 ώρες, θα υλοποιηθεί σε ώρες εκτός εργασίας και οι συμμετέχοντες θα επιδοτηθούν με 160,00€ καθαρά (5,00€ Χ 32 ώρες), το ποσό θα πιστωθεί σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό, σε απευθείας κατάθεση  από τον ΟΑΕΔ.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής των εργαζόμενων  και του Συλλόγου, ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

Έχοντας υπόψη σας ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ΟΑΕΔ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα παρακαλώ πολύ απευθυνθείτε στο Σύλλογο σας για ένταξη της επιχείρησης σας και του προσωπικού σας.