Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Α΄κύκλος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας (μεταξύ των οποίων και το ΑΓΡΙΝΙΟ) οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης στην συνεδρία Συμβουλευτικής που έκαναν στον ΟΑΕΔ, για την έκδοση του παραπεμπτικού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).
Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί εντός ωρών εργασίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 250 ωφελούμενοι στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο μητρώο ωφελούμενων ανά Δήμο, στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr  και στην συνέχεια ενεργοποιούν την Επιταγή Κατάρτισης, σε πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ 2 της επιλογής τους.
Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται κυρίως στο Αγρίνιο και αποκλειστικά στην Αιτωλοακαρνανία από το 2008, ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ να συνεργαστείτε μαζί του, εκμεταλλευόμενοι την μακροχρόνια εμπειρία του στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων τόσο σε θέματα κατάρτισης, όσο και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων.

Πληροφορίες :  Σταθερό 26410 54550, Κινητό 6940555511 , e-mail: info_karakostas@otenet.gr