Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Επιμόρφωση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων για Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής


Mε την από 14/1/2013 κοινοποίηση οδηγιών προς τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου για εφαρμογή της νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π. οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/ 8-10-2012) που στόχο έχει την εναρμόνιση της Υγειονομικής Νομοθεσίας με τον Καν. ΕΚ 852/2004, στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τελική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, απαιτείται συμμόρφωση στις αρχές του HACCP βάσει των διαδικασιών και αρχών του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP θα πρέπει να είναι οι εξής:
·   οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης.
·   ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
·   από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
·   τα αρτοποιεία
·   οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.
Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της μελέτης (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση. Όμως κατά τον έλεγχο της γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία, θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές του HACCP και η  εφαρμογή του Συστήματος HACCP με τα αντίστοιχα αρχεία σε χρήση (εκπαίδευσης προσωπικού από πιστοποιημένη δομή, καθαριότητας, απολυμάνσεων - μυοκτονιών, προμηθευτών αυλών, νερού, θερμοκρασιών) βάσει των διαδικασιών του συστήματος, η οποία και θα πρέπει να  επιδεικνύεται πλέον στον οποιοδήποτε έλεγχο των Αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να επιμορφώσουν όλο το προσωπικό τους, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης (από πιστοποιημένη δομή του ΕΚΕΠΙΣ, και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ), από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συνεχίζοντας την δραστηριοποίηση του στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής μας προτίθεται να υλοποιήσει, για την άμεση κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων, δεκάωρα περίπου σεμινάρια στην περιοχή του Αγρινίου το προσεχές διάστημα  (από Ιούνιο), με πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ από την περιοχή μας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπλήρωση αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ.Φωτεινή Πετίνη στα τηλ. 26410 33007-26410 54550. 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση  αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη και θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας πρόσκλησης.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη διεύθυνση: www.voucher.gov.gr, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αποφοίτων υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Ηλικία
(Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)
Από 18 έως και  24 ετών
40
Από 25 και άνω
30

2
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
Από 1 έως και 12 μήνες
20
Άνω των 12 μηνών
30
3
Ετήσιο  φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. Έτος 2012).

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Μέχρι 6.150€
20
Από 6.151 έως 10.000€
10
Από 10.0001 έως 15.000€
5
Από 15.001 και άνω
0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια)
Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αποφοίτων Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Έτος κτήσης του πτυχίου

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Έως και 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής (δηλ. από το 2010 και έπειτα)
30

Περισσότερο από 36 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής
20
2
Ετήσιο  φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Μέχρι 6.150€
20
Από 6.151 έως 10.000€
10
Από 10.0001 έως 15.000€
5
Από 15.001 και άνω
0
3
Βαθμός πτυχίου
(μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Άριστα (από 8.50 και άνω)
20
Λίαν καλώς (από 6.50 έως και 8.49)
10
Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49)
5
4
Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
ΝΑΙ
10
ΟΧΙ
0
5
Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
ΝΑΙ
10
ΟΧΙ
0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα:
 Στον άνεργο:
  • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€)  ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα σύνολο 2000€)
  • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
  • Να έχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
  • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
  • 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας:
Ø       Ενδεικτικός αριθμός  επιταγών κατάρτισης  ανά τύπο και Διοικητική Περιφέρεια Απόφοιτων Πανεπιστημίου / ΤΕΙ : 1.344 άτομα
Ø       Ενδεικτικός αριθμός  επιταγών κατάρτισης  ανά τύπο και Διοικητική Περιφέρεια Απόφοιτων Δευτεροβάθμιας  & Μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης : 1.913 άτομα

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2014.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχοντας πολυετή συνεργασία με επιχειρήσεις τόσο στο Αγρίνιο όσο και στον ευρύτερο Νομό, μπορεί να σας εξασφαλίζει μια θέση πρακτικής άσκησης στα πλαίσια  των απαιτήσεων του προγράμματος.


Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 56089/54550