Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ  29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Το Κε.Δι.Βι.Μ2 Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ «ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» σας ενημερώνει για τη νέα Δράση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής". Η δράση έχει στόχο την ενίσχυσή των ανέργων μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά από 01/12/2016-30/12/2016

Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι 120 ώρες & της πρακτική άσκησης είναι 500 ώρες, η οποία θα γίνει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβεί τους 5 μήνες.  Οι άνεργοι μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιλέγουν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η κατάρτιση σε 10 κλάδους αιχμής της οικονομίας, όπως Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Περιβάλλον – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα-ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός τομέας και Βιομηχανία.

Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στα 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι γεννημένοι από 01/01/1953 έως 31/12/1987, έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή ΙΕΚ, ή Πτυχιούχοι ΑΕΙ / AΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2641054550,2641056960 ή προσέλθουν στο γραφείο μας (Αναστασιάδη 12, 2ος όροφος) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού (Φορολογικό Έτος 2015- συνολικό δηλωθέν εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Γ1)
  3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
  4. Φωτοτυπία Απολυτήριου ή Φωτοτυπία Πτυχίου.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής Εμπειρίας. 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρία. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι 100 ένσημα ή διάρκεια έργου 100 ημερών αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Για τα λοιπά επαγγέλματα, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 300 ένσημα για τους μισθωτούς και 12 μήνες επαγγελματική  δραστηριότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες (η οποία προκύπτει από την ασφάλισή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα). 

      6. Αποδεικτικό τυχών αναπηρίας σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασίας. 

Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται από την κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας  Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

   7. Αποδεικτικό τυχών αναπηρίας προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω

   8. Αποδεικτικό  του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα): Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται με την ύπαρξη του εγγράφου που αναφέρεται ως "Αποτέλεσμα Αίτησης", το οποίο εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης".